ចំអិន​ និង​ទទួលទាន​អាហារ​ដោយ​សុវត្ថភាព

រដូវកាល​បុណ្យទាន​, យើងនាំគ្នាជប់លៀង! ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវ​បរិភោគអាហារ​ប្រកបដោយ​សុវត្ថភាព​ដែរ! កុំអោយ​បញ្ហា​ពុលអាហារ​រំខាន​កម្មវិធី​សប្បាយ​ៗ​របស់​អ្នក​ និង​ក្រុម​គ្រួសារ