ជំងឺ​ជាង ២០០ប្រភេទត្រូវបាន​ឆ្លងតាម​រយៈចំណីអាហារ

Fact Sheet-1

១ ក្នុងចំណោមមនុស្ស​ ១០នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុង​មួយឆ្នាំៗ​ដោយសារ​តែ​ទទួលទានអាហារ​ដែល​ឆ្លងមេរោគ, ជាលទ្ធផល​​ មនុស្ស ៤២០,០០០ បានស្លាប់​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​ដោយ​សារ​មូលហេតុខាងលើនេះ។ ក្នុងនោះ, ក្មេងៗអាយុក្រោម​ ៥ឆ្នាំ​ទទួល​នូវហានិយភ័យ​ខ្ពស់​បំផុត ដែល​ក្មេងតូចៗមាន​ ចំនួន ១២៥,០០០​ បានស្លាប់​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំដោយ​សារ​រោគាទាក់ទង​ទៅនឹង​ចំណីអាហារ​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ។ ការ​រៀបចំ និង​ចំអិន​អាហារ​អោយ​បាន​សមរម្យ​អាច​ជួយការ​ពារ​ពី​ជំងឺរបង្ករ​ដោយ​ចំណីអាហារ​បាន!

 

 

ប្រភព៖ WHO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s