ដល់ពេលដែលត្រូវបង្កើនចំណេះដឹងសុវត្ថភាពចំណអាហារហើយ!

យើឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នារវល់ បូករួមទាំងបុគ្គលិកស្ទើរគ្រប់កម្រិតផងដែរ។ វាហាក់បីដូចជាមិនដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សោះឡើយក្នុងមួយថ្ងៃៗ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកត្រូវគិតពីការអភិវឌ្ឍន៌ខ្លួន និងអ្នកដ៏ទៃ។

ពួកយើងក្នុង ក្រុមការងារ សាស្រ្តា បានគិតថាពួកយើងអាចជួយលោកអ្នកបានក្នុងការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការជ្រើសរើសវគ្គសិក្សារណាមួយដែលលោកអ្នកគិតថាចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមការងារក្នុងជំនួញរបស់លោកអ្នក។ តំណរភ្ជាប់នេះជាវគ្គសិក្សារខ្លះទាក់ទងសុវត្ថភាពចំណីអាហារដែលចាំបាច់សម្រាប់សហគ្រាស់ផលិតចំណអាហារ។

https://sastra-team.com/food-safety-knowledbge/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s