សេចក្តី​ផ្តើម​​ទាក់​ទង​សុវត្ថភាព​ចំណីអាហារ​

មាតិការ

 • ►វិន័យ / Ground Rules
 • ►ចំណេះ​ដឹង​គោល​ពី  ប្រព័ន្ធ​​សុវត្ថភាព​ចំណីអាហារ​ /Basic awareness of Food Safety System
 • ►ការ​ពុល​អាហារ​ / Food Poisoning
 • ►ប្រ​ភេទ គ្រោះថ្នាក់​ / Types of Food Hazards
 • ►គ្រោះ​ថ្នាក់​ទាក់​ទង​ នឹង​គីមី / Chemical Hazards
 • ►សារធាតុ​ពុល​ ទាក់​ទង​នឹង​គីមី / Chemical Hazards-Natural Toxin
 • ►គ្រោះ​ថ្នាក់​ ផ្នែក​រូប / Physical Hazards
 • ►គ្រោះ​ថ្នាក់​បែប​ ជីវសាស្រ្ត / Biological Hazards
 • ►ភ្នាក់​ងារ​បង្ករ​ជំងឺ / Foodborne illness causing agents
 • ►កិច្ច​ការរួម ​ / Work Shop

តំណរភ្ជាប់​ទៅ ឯកសារ៖ 01 – Introduction to Food Safety Hazards​​ – ST – KH

One thought on “សេចក្តី​ផ្តើម​​ទាក់​ទង​សុវត្ថភាព​ចំណីអាហារ​

 1. Pingback: Keep Food Safe! Food Safety Basics | ក្រុមការងារ​ សាស្ត្រា

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s