អ្នក​ណាជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ សុវត្ថភាព​ចំណី​អាហារ​?

Food lab-1.gif
តើការ​គ្រប់​គ្រង​​សុវត្ថភាព​ចំណី​អាហារ​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ក្រោម​ស្ថាប័ន​ណា​អោយ​ពិត​ប្រាកដ? នឹក​ឃើញ​​កាល​ចុះ​កម្មសិក្សារ​ កាល​ពី​ជាង​ ១០​ឆ្នាំ​មុន​នៅ​មន្ទីរពិសោធន៍​រដ្ឋ​មួយ​កន្លែង, មាន​សំនួរ​ចោតសូរ​ថា​ ៖​ តើយើង​នឹង​មាន​វិធានការ​​បែប​ណា​ប្រសិន​បើ​លទ្ធ​ផល​​ពិសោធន៍​នៃ​ចំណីអាហារ​មួយ​ ​​​បង្ហាញ​ថា​ ខុស​ស្តង់​ដារ​​អន្តរជាតិ (មិនមាន​ភាពអនុលោម)​​ ខណៈដែល​​ប្រទេស​យើង​ពុំ​ទាន់​មាន​ច្បាប់ច្បាស់​លាស់​​ នៅឡើយទាក់​ទង​ទៅនឹង​សុវត្ថភាព​ចំណីអាហារ? តើមន្ទីរ​ពិសោធន៍​មួយ​ណា​របស់​​រដ្ឋ​ដែល​យក​ជាផ្លូវការ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s