ផ្នត់​គំនិត​​​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ និង សុវត្ថភាព

Quality and Safety Mindsetស្រម៉ៃមើលបុគ្គលិកមន្ទីពិសោធន៍ម្នាក់ដែលទើបមកដល់កន្លែងធ្វើការ។ គាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការហ្វឹកហាត់របស់គាត់អោយប្រាកដថាវាមានបច្ចុប្បន្នភាពគ្រប់គ្រាន់ និងគ្របដណ្តប់ពេញលេញដែនកំណត់ការងារដែលត្រូវបំពេញ, ឆែកមើលរកសារធាតុគីមីដែលត្រូវមាន, អានពត៌មានទិន្នន័យសុវត្ថភាព (MSDS)។ គាត់ពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវសន្និធិដែលគាត់ត្រូវការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់, ពាក់ស្រោមដៃ និងវ៉ែនតាការពារភ្នែក យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយ៉ែង, និងប្រដាប់ប្រដារការពារខ្លួនផ្សេងៗទៀត (PPE)។ គាត់ធ្វើអោយប្រាកដថាមានកន្លែងទុកដាក់កាកសំណល់នៅជិតខ្លួន និងសម្ភារៈដែលចាំបាច់ផ្សេងទៀត នៅពេលគាប់ជួនណាមួយដែលមានតម្រូវការលើសលុប។

គាត់ទុកដាក់របាយការណ៍ក្នុងកំឡុងពេលគាត់បំពេញការងារ, មានពេលបត់បែនខ្លួនតាមពេលកំណត់, វាយតម្លៃបរិដ្ឋានការងារឡើងវិញ និង បំពេញឡើងវិញ នូវសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ឡើងវិញ។

តើបុគ្គលិកកំពុងធ្វើអ្វី, ទាក់ទងនិឹង សុវត្ថភាព ឬក៏ គុណភាព? ជាការពិតយើងអាចនិយាយបានថាទាំងពីរ។ អ្នកដែលធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថភាព គឺជាអ្នកដែលផលិតបាននូវគុណភាពខ្ពស់ ហើយផ្នត់គំនិតប្រកបដោយគុណភាព ក៏ជាកត្តាលីករមួយជម្រុញឆ្ពោះទៅសុវត្ថភាពផងដែរ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s