ការ​អនុវត្តន៍​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ៖ មាន​ប្រ​យោជន៍លើស​ពី​ គ្រឹះ​នៃ​ប្រសិទ្ធភាព និង ភាព​អនុលោម

បច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្នបានចាប់យកការគ្រប់គ្រងឯកសារមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការឆ្លើយតមទៅនឹងភាពអនុលោមតាមច្បាប់ ឬបទដ្ឋាននានានោះទេ, ប៉ុន្តែវាបាននឹងកំពុងបានផ្តល់នូវការធានារ៉ាប់រងច្បាស់លាស់ឡើងវិញ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដែលសហគ្រាស់មួយមានពេលវេលាច្រើនជាងមុនក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍មុខជំនួញ។

Compliance.gifលើសពីភាពអនុលោម៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារដែលត្រឹមត្រូវ ប្រាកដណាស់មានន័យថាអ្នកជានិច្ចកាលបាននិងកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ ISO និង GFSI ដូច្នេះវាអាចអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកមានពេលវេលាច្រើនថែមទៀតសំរាប់ផ្តោតទៅលើទិសដៅអាទិភាពផ្សេងៗទៀតនៃមុខជំនួូយ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនណាជាមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មច្រើននិងត្រឹមត្រូវ, ការគ្រប់គ្រងឯកសារ និងការកាន់កាប់រាល់ពត៌មាន និងបំលែងចេញជាទិន្ន័យសំរាប់ការវិភាគសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យដំណើរការក្នុងទិសដៅធ្វើអោយប្រសើរឡើងក្នុងប្រតិបត្តិកម្ម។


Timeចំណេញពេលវេលា៖
វាពិតជាចាំបាច់ដែលផលិតកម្ម និងការផលិតចំណីអាហារត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់នានា, ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនក៏មានការជូបប្រទះផងដែរនូវការប្រកូតប្រជែងយ៉ាងតឹងតែងនៅលើទីផ្សារផងដែរដែលតម្រូវអោយចំណាយពេលទៅលើវា។ នាពេលនេះអ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលសម្រាប់បង្កើតរឿងខ្លះដែលមិនមានកំហុស, មិនមានចន្លោះប្រហោង, ព្រោះថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់សំរាប់លោកអ្នករួចទៅហើយ។

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s