អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​ប្រព័ន្ធ គ្រប់​គ្រង​គុណ​ភាព

qms-1ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព (QMS: Quality Management System) មានមូលដ្ឋានប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្រ្តដ៏រឹងម៉ាំដែលអាចផ្តល់ជូននូវការគ្រប់គ្រងដែលប្រសើរជាងមុន, ជាមួយគ្នាផងដែរ វាបើកអោយឃើញនូវទស្សមានភាពនៃដំណើរការ ឬ និតិវិធីទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពកាន់តែច្បាស់។ វាធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងធំធេងនូវសម្ថភាពអាជីវកម្មមួយដើម្បីកំណត់, បន្ធូរបន្ថយ និងការពារទុកជាមុននូវ ហានិយភ័យដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ទាំងឡាយ តាមរយៈប្រព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការ, សមាហវ័ណកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះៗពីការអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព៖

  • ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវទស្សមានភាពទៅលើភាពអនុលោម
  • បង្កើនផលិតភាព និង ដំណើរការដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុន
  • កាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយហេតុការណ៍មិនល្អ
  • សុខដុមកម្មនៃប្រតិបត្តិកម្ម ជុំវិញភាពអនុលោម

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s