៥ គន្លឺះ ​​ដើម្បីផ្លាស់​​ប្តូរ​​ពី​ ISO 9001:2008 ទៅ ISO 9001:2015

iso-9001-2015ISO 9001 ត្រូវបានគេធ្វើកំណែរចុងក្រោយនៅឆ្នាំ២០១៥ (រឿងខ្លះៗដែលត្រូវតែដឹងទាក់ទងនឹង ច្បាប់ ISO 9001:2015 ថ្មី) ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ និង ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងមុខជំនួញនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឺះខ្លះៗ ដែលអាចជាជំនូយស្មារតីសំរាប់អ្នកកាន់កាប់ការងារនេះ៖

គន្លឺះទី១ៈ ទម្លាប់ខ្លួនជាមួយឯកសារថ្មីៗ, តារាងទាក់ទងគ្នារវាងច្បាប់ចាស់ និង ច្បាប់កំណែរថ្មី អាចទាយចេញបានពី ISO/TC 176/SC 2 វាអាចជួយបានច្រើនដែលអាចប្រាប់ពី ផ្នែកដែលបញ្ចូលថ្មី ឫ ផ្លាស់ប្តូរទៅផ្នែកផ្សេងៗ

គន្លឺះទី២ៈ កំណត់ចន្លោះប្រហោងទាក់ទងនឹងច្បាប់ ISO 9001 ដែលត្រូវលើកយកមកពិភាគ្សារ និង ត្រូវបំពេញដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនឹង ច្បាប់ថ្មី

គន្លឺះទី៣ៈ បង្កើតផែនការអនុវត្តន៍, ឯកសារ​ជំនួយ​បន្ថែម​មាន​នៅក្នង​តំណរភ្ជាប់​នេះ ISO Public Information 

គន្លឺះទី៤ៈ ផ្តល់នូវវគ្គហ្វឹកហ្វឺន ទៅដល់ផ្នែក និង ក្រុមការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

គន្លឺះទី៥ៈ ប្រសិនបើអ្នកមានវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001:2008, អ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយភ្នាក់ងារដែលចេញវិញ្ញាបនប័ត្រនោះ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s