ការ​កំចាត់​សត្វ​ចង្រៃ

pest-bait-station

A Pest Bait Station

មានហេតុផលច្រើនយ៉ាងដែលរោងចក្រផលិតចំណីអាហារត្រូវរក្សារអោយទីធ្លាខាងក្នុង និង ខាងក្រៅអោយមានភាព ស្អាតបាត មិន
មានសំរាមពាស់វាលពាស់កាល។ ហេតុផលមួយ ក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងទៀតគឺការការពារអោយបាននូវការតាំងទី លំនៅរបស់ពពួកសត្វចង្រៃ។ ជាការពិតណាស់ការគ្រប់គ្រងពពួកសត្វចង្រៃ ដែលមានរួមបញ្ចូលយ៉ាងហោចណាស់នូវ សត្វល្អិត និង សត្វកកេរ ជាផ្នែកមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាអោយបាននូវបទដ្ឋាន ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តន៍ផលិតកម្មចំណីអាហារស្អាត។

 

  • ទ្វា, បង្អួច ឬ សំណាញ់ដែលបិទដោយខ្លួនឯងក្នុងតំបត់ផលិត ដើរតួរយ៉ាងចំបងដើម្បីការពារកុំអោយពពួកសត្វទាំងនេះចូលមកក្នុងតំបន់ផលិតកម្មបាន
  • ការចាត់ការទៅលើពពួកសត្វចង្រៃតាំងពីខាងក្រៅរោងចក្រ។ ជាការអនុវត្តន៍ទូទៅរបស់រោងចក្រផលិតចំណីអាហារដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការ គេតែងតែជួលសេវ៉ាកម្មខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការនេះ។ អ្នកដែលធ្វើការខាងសំលាប់សត្វចង្រៃនេះត្រូវតែមានជំនាញច្បាស់លាស់ និង មានការអនុញាតិត្រឹមត្រូវ។ ការប្រើប្រាស់ថ្មាំសំលាប់សត្វទៀតសោធត្រូវតែមានការកំណត់ជាមុន។

    exterior-store

    A Picture of Food Back-Store

  • យ៉ាងហោចណាស់ តំបន់ខាងក្រោមនេះត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការកំចាត់សត្វចង្រៃ៖ ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ, ទីធ្លាខាងក្នុង និង ទីធ្លាខាងក្រៅរោងចក្រ។ អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់ក្នុងការតាមដាន ឬ សវនកម្ម ពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាទៅតាមពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s