រឿងខ្លះៗ​​ដែល​ត្រូវមាន​ក្នុង​កិច្ចសន្យា​សំរាប់​សហគ្រាស​ដែល​អនុវត្តន៍​ QMS

contract-1ការបរាជ័យក្នុងខ្សែរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺជាការគំរាមកំហែងដ៏កំពូលមួយក្នុងសហគ្រាសមួយ។ ថ្វីបើមានហានិភ័យខ្លះនៅក្នុងកិច្ចសន្យា, ប៉ុន្តែការរីកចំរើនក្នុងផ្នែកនេះកាន់តែមានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ វាមានហេតុផលខ្លះៗដូចខាងក្រោមនេះដែលធ្វើអោយមានការរីកចំរើនដូចរៀបរាប់ខាងលើនេះ

  • កិច្ចសន្យាអនុញាត្តិអោយក្រុមហ៊ុនអាចបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មមួយដោយមិនចាំបាច់មានការកើនឡើងនូវចំនួនបុគ្គលិក
  • ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាយូរអង្វែងតែងតែមានជំនួយដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់
  • ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្តង់បានធានានូវភាពអនុលោមមួយផ្នែកធំជាស្រេចនៅផ្នែកខាងលើនៃ សង្វាក់ផលិតកម្ម ដើម្បីប្រាកដថាប្រព័ន្ធ គុណភាពនៅផ្នែកខាងក្រោមត្រូវបានធានាផងដែរ

ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ និង ការបន្ធូរបន្ថយនូវហានិភ័យ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានងាកទៅរក កិច្ចព្រមព្រៀងជាលក្ខណៈបែបប្រព័ន្ធគុណភាពដើម្បីអោយប្រាកដថាវាមានភាពអនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាតិ និង អន្តរជាតិ។

ខាងក្រោមនេះគឺអ្វីដែលគួរតែមាន តាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធគុណភាព៖

១. កំណត់នូវការរំពឺងទុកអោយបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹង ប្រព័ន្ធ គុណភាព

២. កំណត់តំរូវការទាក់ទងទៅនឹងភាគីទី៣

៣. ពិចារណាពីការរក្សារទុក និង ការដឹកជញ្ជូន

៤. កំណត់ឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវមាន

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s