ភយន្តរាយ និង គ្រោះថ្នាក់ខ្លះៗ​ដែល​អាចកើតមាន​ក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំថ្ងៃ

សូមចំណាយពេលបន្តិច ដើម្បី មើល វីដេអូ នេះអ្នកនឹងអាចយល់កាន់តែច្រើននូវ ភយន្តរាយ និង គ្រោះថ្នាក់ខ្លះៗដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងជីវិត និង ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ វាអាចជួយដាស់ស្មារតីរបស់លោកអ្នក ឬ ក្រុមការងាររបស់លោកអ្នកក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ អោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ហើយអាចអោយជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្តនណាមួយ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s