ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច​ដើម្បី​បន្ថយ​​ហានិយភ័យ និង ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​​​ក្នុង​ខ្សែរ​សង្វាក់​ផលិត​កម្ម​?

 

តើអ្នក ឬ ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារ ខ្សែរសង្វាក់ផលិតកម្ម, ផ្លាកសញ្ញា, និង កិត្តិសព្ទ របស់ក្រុមហ៊ុន?

នៅពេលដែលប្រព័ន្ធខ្សែរសង្វាក់ផលិតកម្មកាន់តែរីកលូតលាស់ធំទៅៗ, ទិស្សមានភាពរបស់វាកាន់តែឆ្ងាយទៅៗ  ពីក្រសែរភ្នែក ដែលបណ្តាលអោយប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កាន់តែមានភាពងាយរងគ្រោះ។ តើអ្នកណាអាចដឹងថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាចដាក់ហានិយភ័យអ្វីខ្លះ ដល់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក?

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហានិយភ័យជាឧបករណ៍ធ្វើការងារមួយដែលគេស្គាល់ពាស់ពេញពិភពលោក, វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ និងរបៀបទប់ស្កាត់ និងការពារបាននូវ កិត្តិសព្ទក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ នូវរបៀបវាយតំលៃ ហានិភ័យក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់នោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងអាចបន្ថយបាននូវការគំរាមកំហែងជាសកលមួយចំនួយធំ មុនពេលវាអាចផ្តល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ខាងក្រោមនេះជាផ្នែកចំបងខ្លះដែលយើងមិនគួររំលងពេលធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណទៅលើ ហានិយភ័យ និង ភាពងាយរងគ្រោះ៖

  • តំរូវការទីផ្សា
  • កំរិតបរិមាណនៃការផ្គត់ផ្គង់
  • បរិស្ថានទូទៅ
  • ដំណើរការទូទៅតាំងពីវត្ថុធាតុដើមរហូតដល់ផលិតផលសំរេច
  • ការពិនិត្យ និង អភិបាលកិច្ចក្នុងការផលិត
  • វិធានការបន្ធូរបន្ថយយថាភាព

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s