៥​ ចំនុចដែល​ត្រូវតែមាន​សំរាប់​ ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ (FSMS: Food Safety Management System)

5 must for FSMS

រាល់ថ្ងៃនេះមានសហគ្រាស់មិនតិចទេដែលអនុវត្ត FSMS ដើម្បីធានាបានថាផលិតផលចំណីអាហារ ដែលផលិតរួច មានសុវត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សំរាប់អ្នកបរិភោគ, ម៉្យាងវិញទៀតវាអាចធានាអោយសហគ្រាសនោះ ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីអោយមានភាព អនុលោមទៅតាមច្បាប់ ជាតិ ឬ អន្តរជាតិក្តី ដែលមានស្រាប់ ឬ នឹងមាននៅពេលឆាប់ខាងមុខ។ ក្រៅពីផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកបរិភោគ, FSMS ក៏អាចជួយសហគ្រាសអោយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ផងដែរ នូវភាពអនុលោមទៅនឹង តំរូវការផ្នែកផ្លូវច្បាប់ថ្មីៗជាច្រើនទៀត។

បើយើងរាប់ចាប់ពី ការសរសេរផែនការសុវត្ថភាពចំណីអាហារ, រហូតដល់វិធានការ ការពារ, ការកំណត់សក្តានុពលគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងចំណីអាហារ, និង វិធានការតាមដាន ឬ ត្រួតពិនិត្យ។

ក៏ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី ដំណោះស្រាយណាដែលល្អដាច់គេ សំរាប់ ការអនុវត្ត FSMS, ជានិច្ចកាល វាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការជ្រើសរើស។

សំរាប់បច្ចុប្បន្ននេះ លក្ខណៈពិសេសដែលសហគ្រាស់ផលិតចំណីអាហារ ត្រូវតែមានដើម្បីអោយការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធ FSMS មានភាពប្រសើរឡើង និង កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះគឺអ្វីដែលត្រូវតែមាន៖

  1. ប្រព័ន្ធនមជ្ឈការនៃរបាយការណ៍
  2. យន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
  3. សមត្ថភាពដែលអាចប្រែប្រួលបានឆាប់រហ័ស
  4. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
  5. យន្តការនៃផែនការកែរតំរូវ និង ការពារទុកជាមុន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s