តម្រូវការកាឡូរីប្រចាំថ្ងៃDaily calorie intake per day

ការរំលាយអាហារសំដៅទៅលើដំណើរការដែលរាងកាយរបស់អ្នកបំលែងកាឡូរីពីអាហារទៅជាថាមពលដែលអាចប្រើសំរាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ។ រាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការថាមពល សូម្បីតែពេលដែលអ្នកសំរាក សម្រាប់ដកដង្ហើម ចរាចរឈាម ការជួសជុលកោសិកានិងកាយវិកាផ្សេងៗទៀត។ ត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកបានបរិភោគអាហារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចជួយធានាថារាងកាយរបស់អ្នកមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងធ្វើការបានត្រឹមត្រូវ។ ការរំលាយអាហាររបស់អ្នកនិងពីចំនួនកាឡូរីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺត្រូវបានរងឥទ្ធិពលដោយអាយុភេទនិងទម្លាប់សកម្មភាពរាងកាយ។

ប្រហែល 2500 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃ: សម្រាប់បុរស

ប្រហែល 2000 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃ: សម្រាប់ស្ត្រី

1800 កាឡូរីថ្ងៃសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី 5-10

Metabolism refers to the process by which your body converts calories from food into energy it can use. Your body needs energy — even while you are at rest — for breathing, circulating blood, repairing cells and all other bodily functions. Making sure you eat enough food can help ensure that your body has enough energy to develop and work properly. Your metabolism and how many calories your body needs each day is influenced by your age, gender and physical activity habits.

2500 calories a day for men

2000 calories a day for women

1800 calories a day for children aged 5-10

Food Pyramid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s