ស្វែងយល់ពីការច្រោះខ្លះៗក្នុងប្រព័ន្ធផលិតទឹកស្អាត

សម្រាប់អ្នកដែលមានចម្ងល់ថាតើតម្រងឬភ្នាសចម្រោះ Micro-filter, ultra filtration membrane, nano filtration membrane, RO membrane មានរន្ធតូចប៉ុនណា ច្រោះជាប់អ្វីខ្លះ ខាងក្រោម ជាតារាងសង្ខេបងាយយល់

Filter micro to RO

Zooplankton (planton): ប្លង់តុង

Algae: ពពួកស្លែ

Turbidity: ភាពល្អក់របស់ទឹក (ច្រើនគិតជា NTU Nephelometric Turbidity Unit or FTU Formazin Turbidity Unit).

Bacteria: បាក់តេរី

Suspended particles: សារធាតុល្អិតឆ្មារដែលមិនរលាយក្នុងទឹក

Viruses: វីរុស

Macromolekules (macro-molecule): ម៉ូលេគុលខ្សែវែង

Colloid: កូឡូអ៊ីដ

Multi-valent ions: អ៊ីយ៉ុងដែលមានវ៉ាឡង់លើសពី១

Monovalent ions: អ៊ីយ៉ុងដែលមានវ៉ាឡង់១

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s