ការសំអាតតម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលCleaning aircon filter can save your electricity

ការផ្លាស់ប្តូរឬសំអាតតម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាញឹកញាប់ជាភារកិច្ចថែទាំសំខាន់បំផុតដែលអាចធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នក។ ពេលស្ទះដោយធូលី តម្រងកខ្វក់នោះរារាំងលំហូរខ្យល់និងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំង។ នៅពេលដែលចរន្តខ្យល់ធម្មតារាំងស្ទះ, ខ្យល់ដែល ឆ្លងកាត់តម្រង អាចនាំធូលីចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្តូរកំដៅនិងធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបញ្ចេញភាពត្រជាក់។ ការផ្លាស់ប្តូររឺសំអាតតម្រងស្ទះអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកពី 5% ទៅ 15% ។

Replacing or cleaning aircon filters routinely is most important maintenance task that will ensure the efficiency of your air conditioner. Clogged, dirty filters block normal airflow and reduce a system’s efficiency significantly. With normal airflow obstructed, air that bypasses the filter may carry dirt directly into the evaporator coil and impair the coil’s heat-absorbing capacity. Replacing a dirty, clogged filter with a clean one can lower your air conditioner’s energy consumption by 5% to 15%.

cleaning_ac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s