គ្រឹះសំខាន់​នៃ​ការចាប់ជាករករ / ការរងជាករករ – Basic Coagulation / Flocculation

Coagulation

ការចាប់ជាករករ ឬ ការរងជាករករ គឺជាសមាសយោគនៃដំណើការពីរ ការធ្វើអោយអនុភាគ ល្អិតៗមិនថិតថេរ នៅក្នុងទឹក និង ផ្សំរូមគ្នាសារធាតុល្អិតៗទាំនោះចូលគ្នាល្មមគ្រប់គ្រាន់ អោយធ្លាក់ចុះក្រោម សំរាប់ធ្វើការច្រោះ។ នៅក្នុងដំណើរការប្រព្រិត្តិកម្មទឹក គីមីដែលជាទូទៅគេប្រើសំរាប់ការចាប់ជាករករ ឬ ការរងជាករករមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ គឺ សាចជូរ Fe2(SO4)3 និង Al2(SO4)3។ មានប្រភេទ ប៉ូលីម៊ែ មួយចំនួនដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នគេប្រើប្រាស់ដែរសំរាប់ប្រព្រិត្តិកម្មទឹកកខ្វក់

ដើម្បីទទួលបានភាពប្រសើរបំផុតនៃការប្រើប្រាស់គីមី  ជាទូទៅគេប្រើ Jar Test មុននឹងការដាក់កំរិតការប្រើប្រាស់គីមីនៅក្នុង ប្រព័ន្ធទាំងមូល។

Coagulation / flocculation is the combination of two processes working together to destabilize stable particulate suspensions in water and combine these destabilized particles into particles large enough for sedimentation and filtration. In water treatment common chemical used to enhance flocculation are Ferrous Sulfate Fe2(SO4)3 and Aluminum Sulfate Al2(SO4)3.. some type of polimers has been widely use as flocculant too for Waste Water Treatment Plant.

To get optimum of chemicals usage for flocculation Jar Test is a commonas an indicator to chemicals dosing and of course it is a low cost to have it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s