ផ្នែកងាប់នៃ​ប្រព័ន្ធ (ទឹក…) / Dead Leg

Dead leg

Dead Leg, ដែលនៅពេលនេះ​ខ្ញុំបានអោយ​​ឈ្មោះ​វាថា​​ (ផ្នែកងាប់នៃប្រព័ន្ធ) ជាអ្វី? នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រត្តិកម្មទឹក​ ផ្នែកងាប់នៃប្រព័ន្ធ​ គឺសំដៅទៅលើ ផ្នែកមួយ​នៃប្រព័ន្ធ​បំពង់ទឹក ដែល​មិនមានការ​ហូរកាត់បានត្រឹមត្រូវ​, ឬ ជាតំបន់មួយ​ដែលទាក់​ស្តាត់​នៅក្នុង​​ប្រព័ន្ធ ហើយដែល​មាន​សក្តានុពល​ខ្ពស់​ នៃភាពមិនស្អាត។ ផ្នែកងាប់នៃប្រព័ន្ធ មានជារួម​ដូចជា តេ, តំបន់ដែល​វ៉ានបិតជិត, ហ៊ើយ​នៃ​ធុងស្តុក…។ល។ ជាទូទៅវាកើតឡើង​ដោយ​ការ​តប្រព័ន្ធ​បំពង់​ទឹក​មិនមានលក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​ត្រឹមត្រូវ។​ ផលប៉ះពាល់​អវិជ្ជមាន មានដូចជា ការឆ្លង​​ ទៅវិញទៅមក, សាយភាយ នៃ​មេរោគ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ។ មាន​វិធីច្រើន​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហាខាងលើ៖

  • ការគូសប្លង់ និង ការតំឡើងប្រព័ន្ធ​​បំពង់
  • ការកំណត់​ល្បឿន
  • ការកំណត់សំពាធ

គេបាន​កំណត់ច្បាប់​មួយចំនួន សំរាប់​ ផ្នែកងាប់នៃប្រព័ន្ធ​ជាឧទាហរណ៍ ៖ L = 0.5D, 1.5 D, 2D, 3D និង 6D​ (ដែល​ D និង L​ ត្រូវបានតំណត់ដូចរូបខាងលើ)​ ។ ក៏ប៉ុន្តែ​យកល្អបំផុត L = 0.5D .

 

What is “Dead Leg”? In water treatment dead leg refers to a section of pipe that water could not have a proper flow, or area of entrapment of a vessel and potentially result in unclean zone in the system. Dead leg include: tees, closed valve branches, vessel nozzles…etc. This area is so commonly happened from installation of piping system by unprofessional plumbers. Impact from dead leg might be micro grow, and cross contamination in the system itself. There are many ways to cope with dead leg

  • Design and installation of piping
  • Flow velocity
  • Pressure

There are few rules of thumb for categories of dead-leg, eg 0.5D, 1.5 D, 2D, 3D and 6D rules, however for best practice, It is recommended at L ≤ 1/2D , where D and L are indicated as above picture.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s