ការអនុវត្តន៍ផលិតកម្ម​ស្អាត / GMP: Good Manufacturing Practices

GMP - Frozen Meat

ដំណើរការផលិតបង្គារកក​នៅកន្លែងមួយ

GMP  គឺជាប្រព័ន្ធមួយ​ដើម្បីធ្វើអោយ​ប្រាកដ​ថា ផលិផផល​ត្រូវបាន​ផលិត​យ៉ាងមាន​ស្ថេរភាព និង គ្រប់គ្រង​បានទៅតាម​បទដ្ឋាន​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារមួយ។ សៀវភៅ​មគ្គុទ្ទេសក៏​ GMP​ ផ្តល់​នូវ​បទដ្ឋានគ្រឺះសំរាប់​ផលិត​កម្ម​ផលិតផល​ចំណីអាហារ ប្រកបដោយសិវត្ថិភាព​​រហូតដល់​អ្នកបរិភោគ​ចុងក្រោយ។ ប្រតិបត្តិការដែល​មានការអនុវត្តន៍​ និង​ គ្រប់គ្រងបាន​ល្អ ជាទូទៅ​មាន​ជំហ៊ាន​មួយ​លឿន​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ វិញ្ញាបនបត្រ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ​ផ្សេងទៀត​ដូចជា៖ HACCP, ISO 22000, BRC, FSSC 22000..​​។ល។

អង្គសំខាន់ៗនៃ GMP គឺ៖

  • ភាពអនុលោមនៃ កម្មវិធី GMP និង ការរៀបចំដំណើរការផលិត
  • គេហកិច្្ច
  • ការគ្រប់គ្រង លើ សត្វល្អិត
  • អនាម័យបុគ្គលិក
  • ការលាងសំអាត និង ការធ្វើអោយមានអនាម័យ

GMP is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to a food safety standards. The GMP guideline provide fundamental standard to production of safe food-products for end consumer. Operations where GMP system is implement and well maintained gain very solid steps to get other food safety certificates like, HACCP, ISO 22000, BRC, FSSC 22000..etc.

The main components of GMPs are :

  • Conformance of Plant layout and GMPs program
  • House Keeping
  • Insects and Pest control
  • Personnel Hygiene
  • Cleaning and Sanitizing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s