សហគម​អ្នកលក់រាយ​នៃ​ចក្រភពអង់គ្លេស / BRC : British Retail Consortium

brc

គឺ​ជាបទដ្ឋាន​មួយដែលបានបង្កើតឡើង​នៅ​ក្នុង​ចក្រភព​អង់គ្លេស, សហគមអ្នកលក់រាយ​នៃ​ចក្រភពអង់គ្លេស​ បាន​បង្កើតឡើង​នៅ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩២​ នៅពេល​ដែល​ សមាគម និង​ សហគម អ្នក​លក់រាយ​នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​បាន​ច្របាច់​បញ្ចូលគ្នា។​ នៅពេល​ឥឡូវនេះ BRC ត្រូវ​បានគេទទួល​ស្គាល់​ពាស់ពេញ​ ពិភពលោក។ ដំបូង​បង្អស់​ BRC ត្រូវបាន​គេ​បង្កើ​តឡើង​​ដើម្បី ជួយ​ឧស្សាហកម្ម​ចំណីអាហារ អោយ​អនុលោមទៅតាម ច្បាប់​​បញ្ញត្តិ ​សុវត្ថិភាព ផលិតផល​ នៃ​ សហគម​អ៊ឺរុប និង ក្រិត​នៃសុវត្ថិភាព ចំណីអាហារ ចក្រភព​អង់គ្លេស។ បទដ្ឋាននេះ​ត្រូវបាន​ គេទទួល​ស្គាល់​ ជា GFSI នៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ខាងក្រោមនេះ​ជា​លក្ខ័ណ្ឌ និង​គោលការ​ណ៍ មួយចំនួន ដើម្បី អនុលោម​ទៅតាម​ បទដ្ឋាន BRB ។

 1. ការតាំងចិត្ត​របស់អ្នកដឹកនាំ​ជាន់​ខ្ពស់
 2. ផែនការ​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ HACCP
 3. ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​គុណភាព និង សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
 4. បទដ្ឋានទី​កន្លែងផលិត
 5. ការគ្រប់គ្រង​ផលិតផល
 6. ការគ្រប់គ្រង​ដំណើរការផលិតកម្ម
 7. ការគ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក

It is one standard began in UK, The British Retail Consortium was formed in January 1992 when the British Retailers’ Association and the Retail Consortium merged. Today BRC is recognized worldwide. Initially BRC was developed in order to help the food industry meet legislative requirements of the EU General Product Safety Directive and the UK Food Safety Act. This standard is recognized as GFSI (Global Food Safety Initiatives). Below are main criteria to conformance with BRC standards

 1. Senior Management Commitment
 2. The Food Safety Plan – HACCP
 3. Food safety and quality management system
 4. Site Standards
 5. Product control
 6. Process Control
 7. Personnel

Some useful documents for BRC

BRC Site:  http://www.brcglobalstandards.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s