លំហាត់ប្រាណ​បង្វិល​ខ្លួន​លើ​កៅអី / Seated Spiral work-out

Seated spiral

Pictures from Misfit

អ្នកប្រហែល​ជា​រវល់​ពេក​​នៅ​នឹង​តុការងារ​របស់​អ្នក! ការបង្វិល​ខ្លួន​នៅលេើ​កៅអី ក៏ជា​លំហាត់​ប្រាណ​មួយ ដោយមិនចាំ​បាច់ ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​តុធ្វើ​ការរបស់​អ្នក ។ ដាក់​កៅ​អី​អោយ​នឹង, លើក​ជើងឡើង, បង្វិល​ខ្លួន​ទៅ​ស្តាំ, ទៅ​ឆ្វេង, ធ្វើវា​អោយបាន​ ២០​ ដង។ មានអារម្យ​យ៉ាងមេច​ដែរ?​

You might be too busy with your works at desk. Seated spiral is a work-out you can do without moving away from you desk. Put you chair on hold, lift you legs up, twist it to the right and twist to the left. Do it 20 times, feel refreshing?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s