ចំហេះ​មិនពេញ​លេញ​ / Incomplete Combustion..

Incomplete combustion

តាមផ្លូវដែលខ្ញុំទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំតែងតែឃើញផ្សែងដែលចេញ ពីបំពង់ឡចំហាយនៃរោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែង ដូចរូបខាងលើ ។ បាតុភូតនេះបណ្តាលមកពី ចំហេះមិនពេញលេញ ។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលបណ្តាលអោយឡចំហាយ មួយជួបបញ្ហានេះ… ក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់គឺឥន្ធនៈ ដែលបាញ់បញ្ចូលមិនទទួលបានចំហេះគ្រប់គ្រាន់ ហើយជាលទ្ធផល វាបណ្តាលអោយមាន សំណល់ឥន្ធនៈ បន្តិចបន្តួច ឬ ច្រើន ហើយ ត្រូវបានចេញពីប្រព័ន្ធឡចំហាយតាមរយៈផ្សែង ។ វាមានន័យថា យើងបានចំណាយប្រាក់កាស មិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ព្រោះប្រាក់មួយចំនួន វាមិនបានធ្វើមុខងាររបស់វាពេញលេញ ហើយបានហើរចេញ ទៅក្រៅ តាមរយៈផ្សែងភ្លើង ។

ការអនុវត្តន៍ល្អមួយដែល ប្រតិបត្តិការមួយចំនួនប្រើដើម្បីតាមដានប្រសិទ្ធភាពរបស់ឡចំហាយ គឺ ការតែស្ត មើល កំរិតជាតិ NOx, CO, និង HC ដែលមាននៅក្នុងផ្សែង ។ តាមរយៈលទ្ធផលនេះវាអាចបង្ហាញអោយឃើញ កំរិតប្រសិទ្ធភាព របស់ ឡចំហាយនិមួយៗ ។

On the way i go to work, i, every now and then see this kind of smoke exposed from a boiler’s duct of a garment factory. This happens because of incomplete combustion.. There are particular reasons to make this happen.. however the impact is inlet fuel is not completely heated and as result there are more or less some fuel residues left over go out of system through smokes.The implication is operation inject $ to boiler and then some $ fly into the air though smoke, because some part of fuel did not do its work completely.

One of the best practice that operation uses boiler perform on routine basis is monitoring of NOx CO and HC of smoke form the duct. This can give indication of efficiency level of particular boiler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s