ប្រតិបត្តិការដែលមាន​ចេរភាព​គឺមាន​សុវត្ថិភាព / Sustainable Operation are Safe

ISO 18001

ការចង្អុលបង្ហាញ មួយក្នុងចំណោមផ្សេងទៀត នៃប្រតិបត្តិការដែលមានចេរភាព គឺផ្តល់នូវបរិយាកាសការងារមួយដែលមានសុវត្ថិភាព និង សុខមាលភាពដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន,និង ការពារផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ខាងក្រៅផងដែរ ។ ជាធម្មតាប្រតិបត្តិការមួយអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ នឹងការងារលើបរិយាកាសដែលអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិ OSHA 18001។ ចំនុចចាប់ផ្តើម អាចចាប់ពីការវាយតំលៃទៅលើទិដ្ឋភាពទូទៅ នៅ កន្លែងធ្វើការ, ធ្វើផែនការសំរាប់សកម្មភាពកែរតំរូវ, ដែលរួមមាន យ៉ាងហោចណាស់ ខាងរដ្ឋបាល, ប្រើប្រាស់ ឧបករណ៏ការពារខ្លួន, និង តាមវិធានការវិស្វកម្ម ។

ប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តន៍រួចមកហើយនូវបទដ្ឋាននេះ, ហើយបានបង្ហាញអោយឃើញនូវគុណប្រយោជន៍ យ៉ាងច្រើន និង នៅតែបន្តបង្តើនសុវត្ថិភាពការងារ ដែលវាប្រាកដណាស់គឺកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់, លុបបំបាត់ម៉ោងដែលបាត់បង់ដោយឧបតិវហេតុក្នុងពេលបំពេញ ការងារ, និង គ្រោះថ្នាក់ការងារផ្សេងទៀត ។ ប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាពគឺជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង ការចំណាយកាន់តែតិច ដែលនាំទៅ រកប្រាក់ចំណេញ កាន់តែច្រើន, ការពេញ ចិត្តពេញ ថ្លើមនឹងបំពេញការងារ, ការផ្សារភ្ជាប់រវាងនិយោជគ និង និយោជិក ការន់តែប្រសើរឡើង, និង ការទទួលស្គាលដោយមជ្ឃដ្ឋានខាងក្រៅជាស្ថាប័នមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដល់ និយោជិក និង សហគមន៍។

One of the indicator of sustainable operation is providing environment of safe and health to its employees, as well as protecting neighboring communities. Normally operation start with working on environment to compliance with OSHA 18001. Kick off point can be doing risk assessment of all aspects at work place, plan for corrective actions, or we sometime people call control measures, which cover at min administrative, PPE (Personal Protective Equipment) and engineering measure

Many operation in Cambodia already applied this standard, and have demonstrated benefits and still continue to improve safety, which is of course reduce risk of hazard, and elimination of lost time incidence, and accident. Safe operation implicates lower cost of operation which lead to higher profits, greater job satisfaction, better employees’engagement  score, and the benefits of being recognized as a responsible company for employees and communities.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s