កង្ហារ​មាន​សំណើមទឹក / Misting Fan

Misting fan

ជឿររឺក៏អត់ ថា កង្ហារដែលប្រើទឹកអាចផ្តល់ថាមពលត្រជាក់យ៉ាងច្រើន ដោយគ្រាន់តែ ចំណាយបន្តិចបន្តួច ទៅលើថាមពលអគ្គីសនី សំរាប់កង្ហារអេឡិកត្រូនិកដែលប្រើទឹក។ ប្រព័ន្ធនេះ ជាមូលដ្ឋានបង្កើតឡើងដោយ កង្ហារអេឡិតត្រូនិច, ម៉ូទ័របូមទឹកដែលមានសំពាធខ្ពស់, និង ប្រព័ន្ធចំរោះអោយមានចំហាយទឹក ។ ប្រព័ន្ធនេះមានពីរប្រភេទដែលអាចប្រើបានខាងក្នុងផ្ទះ និង ខាងក្រៅផ្ទះ ដែលជាគោលការណ៍វាអាចស្រូបយកកំដៅនៅក្នុងខ្យល់ ដើម្បីអោយបរិវេនដែលវាបាញ់ខ្យល់ដាក់មានភាពត្រជាក់ ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ននេះគេឃើញមានការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធនេះនៅតាម ចំណតឡានក្រុង, កន្លែងទទួលទានអាហារតាមកម្មវិធី ផ្សេងៗ, កន្លែងលើកដាក់អីវ៉ាន់ធំៗ, កន្លែងចែកចាយទំនិញធំៗ, និង តាមផ្ទះផងដែរ ។

Believe it or not? Misting Fan gives tons of cooling load, by just a peanut spent on input power. this system is basically equipped with electrical fan, high pressure water pump, and misting filter system. The new system (outdoor  and indoor) that absorb hot int he air, and setting at outdoor can provide a safe cooling zone. In Cambodia, We can see some implication now at bus station, lunch terraces during some ceremony reception, loading dock, and distribution centers, and housing appliances.

One thing that we should be watched out, is high humidity for indoor use which might be harmful to some particular electronic devices or materials store that need low humidity..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s