កាត់បន្ថយ ឬ បំបាត់ការបញ្ជាដោយ វ៉ាន / Reducing and/or eliminating Control Vales

Control Valve vs VSD

ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការសិក្សារមួយ ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ រវាង Control Valve និង VFD នៃប្រព័ន្ធបូបទឹក នៅរោងចក្រមួយកន្លែង។ ខ្ញុំបានសួរសំនួរ មួយទៅកាន់ យន្តការីនៃកន្លែងចំរាញ់ទឹក  (ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រើ VFD ទៅលើម៉ូទ័របូមទឹក អគ្គីសនី សំរាប់គ្រប់គ្រង សំពាធ ឬ ចរន្តទឹក ជំនួសការ ប្រើប្រាស់ដោយ Control Valve?) ។ បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានពន្យល់ពីរបៀបដែល Control Valve និង VFD ធ្វើការ ។  សំនួររបស់ពួកគេបន្ទាប់ គឺ ( ហេតុអ្វីចាំបាច់ធ្វើការប្លាស់ប្តូរវា?)។

អត្ថប្រយោជន៍ខ្លះៗ៖

  • កាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃអគ្គីសនី
  • ងាយស្រួល បញ្ជារជាងមុន
  • ការគ្រប់គ្រង ចរន្តទឹកលឿន និង ងាយស្រួលជាងមុន

I happened to touch an interesting task regarding the use of a combination of variable-frequency drives (VFD) of a pumping system at a manufacturing company. The question I asked many mechanic and electrical engineers was “Why don’t we use a VFD on an electric motor driving a pump for flow control instead of using a control valve?” Then I had to explain the concept of VFD and Control Valve. Their next question to me was “Why would I want to do that?”

Benefits: 

  • Energy cost reduction
  • Better Control
  • Faster and more responsive flow control

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s