អំពូលភ្លើង LED ដាក់តាមពិដាន​ ឬ​ ដំបូល / High Bay LED Lighting

LED High Bay

បច្ចេកវិទ្យាទាក់ទងនឹងអំពូលភ្លើងបាននឹងកុំពុងតែ ទទួលបានផលក្នុងការសន្សំសំចៃកាន់តែច្រើនទៅៗ និង គួរអោយកត់សំគាល់, លឿនជាងមុន និង កាន់តែងាយស្រួលជាងមុន ។ អំពូល LEDs, ក៏ដូចជា HO, អាចជំនួសគ្នាបាន ដោយការគ្រប់គ្រងពន្លឺដោយប្រើអំពូល ម្យ៉ាងដែល ភ្លឺនៅពេលវាមើលឃើញមានមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ប៉ុណ្ណោះ(អំពូលអូតូ) ។ US EPA (ភ្នាក់អារការពារបរិស្ថាន សហរដ្ឋអាមេរិក) បានប៉ាន់ប្រមាណការសន្សំសំចៃ ប្រហែល ៨០% ពីការប្រើប្រាស់អំពូលអូតូ និង អំពូល T5HO ប្រសិនប្រៀបធៀប ទៅនឹង អំពូល 400 w។ ប្រាក់បង្វិលសងពីការសន្សំសំចៃអាចទូទាត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ជាទូទៅមិនលើសពី 1 ទៅ ៣ ឆ្នាំ។

New lighting technologies are making cost savings quicker and easier to achieve. LEDs and HO fluorescent lighting is compatible with lighting controls like photocells and occupancy sensors. The US EPA (environment Projection Agency) estimates savings as high as 80% with the use of occupancy sensors and high-efficiency T5HO fixtures when compared to standard 400 W metal halide fixtures. Rebates can often offset quickly, withing less than 1-3 years, the initial investment.

photocells and occupancy sensors

Photocells and Occupancy Sensors Light

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s