ការវាស់ផលិតភាពតាម រូបមន្ត OEE

OEE: Overall Equipment Effectiveness

OEE(%)= Machine Availability Rate X Production Performance Rate X Quality Rate

Machine Availability Rate = រយៈពេលបានផលិតគុណនឹង១០០ ចែកនឹង រយៈពេលដែលអាចផលិតបាន (២៤ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៏)

Production Performance Rate = ផលិតផលដែលបានផលិតគុណនឹង១០០ ចែកនឹងផលិតផលដែលអាចផលិតបាន

Quality Rate = ផលិតផលមានគុណភាពល្អ គុណនឹង១០០ ចែកនឹងផលិតផលទាំងអស់ដែលផលិតបាន។

បើ១ថ្ងៃ ម៉ាស៊ីនខូច៦ម៉ោង MAR=(24-6)/24 = 75%

បើ១ម៉ោងត្រូវផលិតបាន១០០០កញ្ចប់ និង ១៨ម៉ោងផលិតបាន៩០០០កញ្ចប់

PPR=9000/(1000×18)=50%

បើ៩០០០កញ្ចប់មាន៩០០កញ្ចប់ខូច QR= (9000-900)/9000=90%

យើងបាន

OEE = 75% x 50% x 90% = 33.75%

OEE លំដាប់ពិភពលោកគឺ ៨០%ឡើង។

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s