គ្រោះថ្នាក់នៃ​ធូលីពីផ្លូវថ្នល់ / The Dangers of Road Dust

Health hazard Road Dust

ធូលីចេញពីផ្លូវសារគឺអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតជាសារធាតុកំទិចកំទីពីដី ឬ សំរាម ដែលអាចបណ្តាលអោយមានហានិភ័យដល់សុខភាពមនុស្ស ហើយជាទូទៅ អាចឆ្លងតាមខ្យល់។ វាអាចកើតឡើងដោយការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនៅពេលសាងសង់ ឬ ជួសជុលផ្លូវថ្នល់, សំណល់ពីការកកិតនៃកង់យានយន្ត, ឬកំទិចកំទីផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានគេបន្សល់នៅលើ ផ្លូវថ្នល់។ ធូលីចេញពីផ្លូវ ដែលផ្ទុកដោយសារធាតុចំបង គឺកំទិចល្អិតៗ ដែលក្នុងករណីទូរទៅអាចបណ្តាលមកពី សកម្មភាពមនុស្ស ហើយជាលក្ខណៈធម្មជាតិ អាចមានសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ឬ សារធាតុពុល ដូចជា៖ អាបេតូស, សារធាតុដែលបន្សល់ពីការយករ៉ែ, កាកសំណល់ពីសត្វ ឬ មនុស្ស, ដែលចុងក្រោយបង្អស់ អាចបង្ករអោយមាន ហានិភ័យទៅលេើសុខភាពមនុស្សដែលស្រូបយកធូលីនោះ យ៉ាងហោចណាស់មានដូចតទៅនេះ៖ រោលភ្នែក, រលាកច្រមុះ, ឈឺក្បាល, ត្រអកលើស្បែក, នឹង រោគហឺត។

Road dust is earthen material or dirt that potentially becomes airborne, primarily due to the limited controls during construciton, friction of fleet’s tires moving on unpaved dirt roads and dust-covered paved roads. It consists mainly of coarse particles, which in some cases may be contaminated with man-made and naturally-occurring pollutants such as asbestos, mining by-products, animal and human waste, and ultimately result in various health hazards to all exposures, not limit to the followings : eye irritation, nose drying, headaches, Eczema. Occupational Asthma.. etc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s