ផលប៉ះពាល់​ពីដំបូលបាំង កំដៅថ្ងៃ / The Solar Shield Effect…

Solar shield effect

មានការសិក្សារបស់សកលវិទ្យាល័យមួយអំពី ផលប៉ះពាល់ពីដំបូលបាំង កំដៅថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ដែលបានបង្ហាញអោយឃើញចំនុចសំខាន់មួយចំនួន ទាក់ទងទៅនឹង HVAC (ប្រព័ន្ធត្រជាក់, ខ្យល់, និង កំដៅ)។ នៅក្នុងករណីមួយចំនួន បរិមាណដែលធ្វើអោយត្រជាក់ អាចបណ្តាលអោយមានតំរូវការមិនចាំបាច់ ចំពោះ កំលាំងថាមពលដែលត្រូវប្រើប្រាស់ ដើម្បីបន្ថយកំដៅពីដំបូល។

ការបាញ់បន្សាចទឹកលើដំបូល, ប្រសិនបើ មានគំរោងការណ៍ច្បាស់លាស់ និង ដំឡើងបានត្រឹមត្រូវ អាចជួយផ្តល់នូវកំរិតត្រជាក់បានច្រើន ដែលចុងក្រោយបង្អស់ និងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយ ក្នុងប្រតិបត្តិការណ៍ និង ចំណាយនៃការតំហែទាំ ។

There is a study of “The Solar Shield Effect” of a university in 2011, that highlighted an important point regarding HVAC (heating, ventilation, and air conditioning). In many cases, cooling load may need unnecessary input power to reduce heat from roof.

Flushing and evaporative roof spray, even if there is a proper design and operation, may give tons of cooling loads, which endlessly reduce the operational and maintenance cost

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s