តើអ្នករវល់មិនអាចរកពេល​ធ្វើអោយល្អប្រសើរឡើងឬ? Are you too busy to change?

Change

តើអ្នករវល់មិនអាចរកពេល​ធ្វើអោយល្អប្រសើរឡើងឬ?

ទោះបីយើងទាំងអស់​ដឹងហើយថា ការប្លាស់ប្តូរសំខាន់ណាស់សំរាប់​ អាជីវកម្ម ឬ ជំនួញមួយ ប៉ុន្តែ មនុស្សមួយចំនួន ហាក់ដូចជាធុញ​ក្នុងការប្លាស់ប្តូរនេះ ទោះបីជាការប្លាស់ប្តូរនោះ អាចផ្តល់ផលវិជ្ជមាន​ខ្ពស់។ ហេតុអ្វី?

មានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយក្រុមការងារមួយចំនួន៖

  1. សហសេវិកមានការរវល់ច្រើន ហើយជាទូទៅ​ អោយអាទិភាពទៅលើការងារបន្ទាន់
  2. មនុស្សជាទូទៅមានការសង្ស័យច្រើន ហើយសុខចិត្តទទួលយក បីសាចដែលបានស្គាល់ ជាជាង​ខិត​ខំប្រឹងប្រែង ប្លាស់យកទេវតាដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់
  3. មានភាពស្រណុក នឹងកក់ក្តៅ ហួសហេតុពេក ជាមួយនឺងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s