ដើរ ឬ ជិះកង់ទៅសាលា ឬ ទៅធ្វើការ / Walk / Bike to School or Work

Walk or bike to school-work.gif

ដើរ ឬ ជិះកង់ទៅសាលា ឬ ទៅធ្វើការ

គន្លឹះមួយសំរាប់សុខភាព៖ លំហាត់ប្រាណសំខាន់ណាស់សំរាប់សុខភាពបុគ្គលគ្រប់រូប ការដើរ ឬ ជិះកង់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃ លំហាត់ប្រាណ។ វាមិនត្រឹមតែអាច ជួយកាត់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍ ក្នុងទីប្រជុំជន, ការចំណាយប្រាក់កាស ហើយក៏អាច កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុល ក្នុងបរិស្ថានដែរ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s